Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За „ЯНЕВА И СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“ защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Тази информация описва как събираме и използваме личните Ви данни преди, по време и след приключване на договорно или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.

„ЯНЕВА И СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“ с БУЛСТАТ 131409206, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 3, офис 12 представлявано от Управителя Албена Господинова Янева, е администратор на лични данни. Лице за контакт с администратора е Управителя Албена Господинова Янева, телефон: 02 958 00 20, електронна поща: [email protected]
Ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.
Това известие не представлява част от трудовия Ви или друг договор с нас, като предизвестието подлежи на актуализация по всяко време.
Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

I. Принципи за защита на данните

Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:
1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени.

II. Лични данни

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита.
Ние ще обработваме следните категории лични данни за Вас:
• Данни за контакт: имена, адрес, телефонен номер и имейл адрес.

Ние няма да обработваме специални категории по-чувствителни данни за Вас.

III. Бисквитки/cookies

С цел посещението Ви на нашата интернет страница да бъде по-удобно, както и за да бъде възможно използването на определени функции, нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“ (cookies). Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Въпросните „бисквитки“ служат за това, да направим нашата страница по-достъпна, по-ефективна, както и по-сигурна за клиентите и да улесним управлението на нашата платформа. Вие може да управлявате по всяко време кои бисквитки приемате и кои отхвърляте, както и да изтриете запазените вече такива на Вашето устройство. За управление на бисквитките ползвайте настройките на Вашия браузър. При нужда използвайте функцията „Помощ“ на браузъра, за да откриете нужните Ви настройки или се обърнете към неговия производител.

IV. Цели, за които ще използваме Ваши лични данни

Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, за да се свържем в Вас и да отговорим на отправени от Ваша страна запитвания чрез контактната форма на интернет страницата ни.

V. Промяна на целите

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел.
В случай, че е наложително да използваме Вашите лични данни за други цели, Ви ще бъдете уведомени за това предварително.

VI. Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с „ЯНЕВА И СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“

Ние ще предоставяме на трети страни, например технически доставчици, мобилни оператори, хостинг компании, маркетингови ангеции, единствено тези лични данни, които са необохидми за осъщесвяване на описаните по-горе цели, за които ние ще обработваме Вашите лични данни.
Възможно е да предоставяме лични данни и на държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения, както и във връзка с изпълнение на договорни и законови задължения на адвокатското дружество.
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

VII. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

VIII. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

IX. Срок на съхранение на личните данни

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим всички законови изисквания.
Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.
Личните данни на клиентите на дружеството се съхраняват за срок от 15 (петнадесет) години от приключването на съответния договор.

X. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна:
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.
Вашите права във връзка с личните Ви данни:
• Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
• Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
• Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
• Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
• Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
• Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с: Албена Господинова Янева, телефон: 02 958 00 20, електронна поща: [email protected]
При такова искане от Ваша страна е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни – българският регулаторен орган по защита на данните.

XI. Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с Албена Господинова Янева, телефон: 02 958 00 20, електронна поща: [email protected] След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

XII. Длъжностно лице по защита на данните

Нашите основни дейности не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. С оглед това обстоятелство нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните.
При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Албена Господинова Янева, телефон: 02 958 00 20, електронна поща: [email protected]

XIII. Изменение на известието

„ЯНЕВА И СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“ има правото да променя и актуализира това известие по всяко време. Ще Ви бъде предоставено ново известие всеки път, когато са предприети промени.