Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

На 13.08.2019г. в Държавен вестник бяха публикувани измененията в ДОПК във връзка с въвеждането на задължителната документазия за трансферното ценообразуване.

Зацелите на трансферното ценообразуване сеограничава обхватът на пар. 1, т. 3, буква е/ от Допълнителните разпоредби, като за свързани лица ще се считат дружества или лица, които притежават […]

Read More »

На 23 юли 2019г. изтича срокът за замяна на издадени от търговските дружества акции на приносител с поименни акции.

Съгласно параграф 11 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител или заместващи […]

Read More »

Крайният срок за подаване на декларации за действителни собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари е 30 май 2019г.

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са длъжни до 31 май 2019г. да предоставят […]

Read More »

Народното събрание прие нов Закон за защита на търговската тайна

На 21 март 2019 г. 44-то Народно събрание прие Закон за защита на търговската тайна, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от […]

Read More »

Нови правила за облекчен режим във връзка с официални документи в ЕС

От 16 Февруари 2019 г. влизат в сила нови правила за опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз. Промените са въведени чрез Регламент […]

Read More »

Изисквания във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари

Във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане, обнародван в ДВ в бр. 3 от 08.01.2019г., с които в българското законодателство […]

Read More »

Деклариране на липса на дейност по смисъла на Закона за счетоводството

След влизане в сила на промените в Закона за счетоводството (ЗСч) от 01.01.2018г. отпадна изискването предприятията, които не са осъществявали дейност да подават годишна данъчна декларация по чл. […]

Read More »

Задължение за предоставяне на информация за действителните собственици на търговските дружества

Според Правилника за прилагане на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, обнародван в ДВ в бр. 3 от 08.01.2019г., с който в българското законодателство са въведени […]

Read More »

Националната агенция за приходите проверява търгуващите с криптовалути

Националната агенция за проходите (НАП) започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути. Целта е да се установи дали дружествата и техните клиенти спазват […]

Read More »

Търговците, осъществявайки търговия в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29-ти март 2019 г.

Търговците, които използват собствени или наети електронни магазини, както и публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите […]

Read More »