Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

GDPR


ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Екипът на Ековис България  предоставя консултации  и изготвяне на документи съобразно Общия регламент относно защитата на данните.

Нашите услуги включват:

Създаване на всички необходими двуезични (на английски и български език) документи за спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Ние ще окажем пълно съдействие за успешното прилагане на новите правила и процедури в изпълнение на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и привеждане на дейността на Вашето дружество в пълно съответствие с регламента.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти