Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Трансферно ценообразуване

Трансферно ценообразуване

Свързаните лица, включително тези, които са част от корпоративна група, са задължени за данъчни цели да сключват сделките помежду си при пазарни условия и пазарни цени.

Целта на трансферното ценообразуване е да се определят цени на сделките, които ще се сключат между свързани лица, като се определи преди това какви са равнищата на сходни сделки, които се сключват между несвързани лица на свободен и конкурентен пазар.

При неспазване правилата на трансферното ценообразуване, националните данъчни органи могат в хода на данъчна ревизия или данъчна проверка да изискат преизчисляване на доходите и печалбите, което да доведе до по-високи дължими данъци, санкции или до определяне на допълнителни данъчни задължения.

Целта на Ековис България е да даде на клиентите си  практическите решения при транферното ценообразуване, да изготви документация за трансферно ценообразуване, която да обоснове  практиките на клиентите при сключване на сделки и да защити интересите им при данъчна ревизия и данъчна проверка.

Списък на предлаганите услуги:

  • анализ и проучване на дейността на свързаните лица;
  • изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, която да обоснове, че сделките на дружествата със свързани лица се осъществяват на пазарен принцип;
  • съдействие на дружествата за постигане на данъчните им цели при спазване на правилата и методите за определяне на цените при извършването на транзакции между свързани лица;
  • съдействие на дружествата при данъчни проверки и данъчни ревизии, касаещи сделки на свързани лица.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти