Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Одитни Услуги


OДИТНИ УСЛУГИ

Списък на одитните услуги::

  • Доброволен и задължителен одит на годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети съгласно Международните одиторски стандарти;
  • Специализиран одит съгласно изискванията на закона;
  • Преглед на финансови отчети;
  • Финансов анализ /due diligence/;
  • Оценка на предприятията като съвкупност;
  • Както и много други.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти