Промени в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019г.

ЗКПО

1. Въвежда се ново алтернативно правило за приспадане на лихвите (в съответствие с изискванията на европейските регулации). Засяга само дружества, при които разходите за заеми са над 3 млн. лв., за останалите продължава да се прилага правилото за слаба капитализация. Кредитните институции са изключени от това правило.
2. Отпада ограничителният срок от 5г. за ползване на временни данъчни разлики от слаба капитализация. Важи за временните разлики, възникнали след 2014г.
3. Въвежда се CFC-правило относно контролираните чуждестранни дружества, отново в съответствие с изискванията на европейските регулации. Засяга дружества, които имат повече от 50% участие в чуждестранни дружества, установени на територии, на които ефективната данъчна ставка е по-ниска от тази в България с повече от 50%. В ЗКПО са освободени от облагане такива дружества, ако облагането е с алтернативен данък (каквито са например хазартните дружества). Не се знае дали това изключение ще бъде одобрено от ЕК.
4. В ЗКПО се регламентира възможност за подаване на ЗКПО при липса на дейност в случай, че има задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или ако лицето желае да декларира други данни. За предходната година такава възможност в закона нямаше, а само в декларацията по ЗКПО.
5. Промени в декларирането на данъка при ликвидация и заличаване на предприятие – отпада задължението за авансово деклариране и внасяне на данъка към момента на обявяване на ликвидацията в Търговския регистър, а данъкът за последния данъчен период следва да се декларира в 30-дневен срок от датата на заличаването на дружеството в Търговския регистър от ликвидатора по електронен път. В същия срок се подават и всички други дължими декларации – по 73, 73а от ЗДДФЛ, по 55 от ЗКПО, по 142 от ДОПК.
6. Промени при декларирането на избор на облагане с данъка върху разходите в натура – ако в предходната година лицата не са били задължени да подават декларация те декларират избора си в ГДД за текущата година
7. Променя се образеца на ваучера за храна – тази промяна засяга само операторите на ваучери за храна.
8. Въвеждат се разпоредби относно данъчното третиране на договори за лизинг при лизингополучателите при прилагане на МСФО 16. Съществото на тези промени е, че всички разходи, възникнали при прилагането на МСФО 16 при оперативен лизинг не са признати за данъчни цели, вкл. Възникналият актив не се включва в ДАП, а в същото време се признава за данъчни цели разход, равен на наемната цена в договора за оперативен лизинг.

 

ЗДДФЛ

1. Промени в декларирането – отпада декларацията от другия съпруг за неползване на облекчението при ползване на данъчно облекчение за млади семейства, деца и деца с увреждания. Това не дава право и на другия съпруг да ползва облекчението, промяната е само в декларирането
2. Пояснен е спорният момент от миналата година, че ГОД не се подава при липса на дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
3. Променен е срокът за подаване на ГДД – от 10.01 до 30.04.
4. Отстъпката се ползва, ако декларацията се подаде по електронен път до 31.03 – отнася се за декларацията за 2019г., която ще се подава през 2020г.
5. Самоосигуряващите се лица подават ГДД само по електронен път (както и декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ) – отнася се за декларацията за 2019г., която ще се подава през 2020г.
6. Въвежда се окончателен данък за облагаемите парични и предметни награди, раздадени на случаен принцип, когато не са предоставени от работодател и са над 100лв.
7. Служебните бележки за внесен данък вече следва да се издават само при поискване от работника в 14-дневен срок (което предполага писмено искане), като отпада изискването служебните бележки да се прилагат към ГДД по чл. 50. Отнася се за доходи, изплатени след 31.12.2018г.
8. В справката по чл. 73, ал. 1 вече освен удържания данък ще се посочват и удържаните осигуровки. Въвежда се нова справка по чл. 73, ал. 6 за облагаемите доходи от трудови правоотношения, дължимият данък и осигуровки. И двете справки се подават до 28.02 само по електронен път и могат да бъдат коригирани до 30.09. Отнасят се за доходи, придобити след 31.12.2018г.
9. Само по електронен път се подава и справката по мл. 73а, ал. 5 за доходи придобити след 31.12.2018г.
10. Въвежда се окончателен данък върху субсидиите на НЕрегистрираните земеделски производители