Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Катина Стаматова


Катина Стаматова

Данъчен консултант
[email protected]

Катина Стаматова има богат опит като данъчен консултант и главен счетоводител. Нейните области на дейност обхващат консултирането на физически и юридически лица в сферата на международното данъчно облагане; консултации относно приложение на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), подготовка на всякакви данъчни и осигурителни документи (декларации, формуляри), както и съдействие за снабдяване с данъчни или осигурителни удостоверения. Тя има задълбочени познания и компенетции в данъчните проверки и ревизии на физически и юридически лица в България.
Езици: Български – Английски

„Ековис Одит България“ ООД
ул. Ген. Йосиф Гурко 64, ет. 6
София 1142, България
Тел.: +359 958 60 40
E-Mail: [email protected]