На 13.08.2019г. в Държавен вестник бяха публикувани измененията в ДОПК във връзка с въвеждането на задължителната документазия за трансферното ценообразуване.

Зацелите на трансферното ценообразуване сеограничава обхватът на пар. 1, т. 3, буква е/ от Допълнителните разпоредби, като за свързани лица ще се считат дружества или лица, които притежават повече от 25% от дяловете или акциите, които дават право на глас (а не тези, притежаващи над 5%, както във всички останали разпоредби по ДОПК, касаещи свързаните лица).

Също така, за целите на разпоредбите, свързани с трансферното ценообразуване, неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица.

Кои са задължените лицаза изготвяне на документация за трансферно ценообразуване?

  1. Местни юридически лица
  2. Чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност
  3. Едноличните търговци

 Изключенияса предвидени за следните групи лица:

  1. Лица, освободени от облагане с корпоративен данък
  2. Лица, които извършват дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък по ЗКПО
  3. Лица, които не извършват контролирани сделки или извършват такива само в страната
  4. Лица, които към 31 декември на предходната година не надвишават следните показатели:

– балансова стойност на активите – 38 000 000 лв., и
– нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв., или
– средна численост на персонала за отчетния период – 250 души

В случай, че следва да се изготви задължителна документация за трансферно ценообразуване, то следва да бъдат изготвени местно досие и обобщено досие. Местното досие следва да се изготви от местното предприятие, а обобщеното досие се изготвя от крайното предприятие майка или от друго предприятие в групата.

Местното досиеследва да се изготви до 31.03. на годината, следваща годината, в която са извършвани контролиранити сделки.

Задълженото лице трябва да разполага с обобщеното досие на предприятието майка за данъчната година, в която са сключени контролирани сделки, не по-късно от изтичането на 12 месеца от срока за изготвяне на местното досие.

Местното и обобщеното досие следва да се обновяват всяка година.

При неизпълнение на задължението за изготвяне на местно досие в ДОПК е предвидена имуществена санкция до 0,5 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията.

Лице, което не разполага с обобщено досие, когато е задължено за това, е предвидено да се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

При повторно нарушение е предвидено да се налага имуществена санкция в двоен размер.