На 23 юли 2019г. изтича срокът за замяна на издадени от търговските дружества акции на приносител с поименни акции.

Съгласно параграф 11 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции.

В срок до 23.07.2019г. дружествата, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни, заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. Други задължения на дружествата са да започнат да водят книги за акционерите и да заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър.

След влизането в сила на този закон срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, се получават само поименни акции.

В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения дружеството ги обезсилва.

Акционер, чиито акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения са обезсилени има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

Съгласно параграф 12. От Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон кредиторите със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения извършват в срок до 23.07.2019г. действията по замяна на акциите на приносител, съответно по замяна на заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. В противен случай дружеството обезсилва акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения.

При замяната дружеството отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва в книгата за акционерите.

Гореописаните правила се прилагат съответно при запор на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения по чл. 515, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.