Крайният срок за подаване на декларации за действителни собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари е 30 май 2019г.

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са длъжни до 31 май 2019г. да предоставят точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително подробни данни относно притежаваните от тях права. Това става чрез подаване на декларация по образец за вписване в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ в зависимост от вида на правното образувание.

По смисъла на закона “действителен собственик” за корпоративните правни образувания е лицето, което пряко или косвено притежава най-малко 25 на сто от акциите, дяловете или правата на глас, а по отношение на фондации и чуждестранни правни образувания това е учредителят, доверителният собственик, пазителят, бенефициерът, лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост или всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

Тези данни подлежат на вписване, ако действителните собственици не са вписани в съответния регистър на друго основание по делата или партидите като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие в правното образувание.

При нарушение от страна на задължените лица се налага  глоба от 500 до 5000 лв., когато нарушителят е физическо лице, имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11, като ако лицето не заяви вписване в определения срок след като е наложена тази санкция, се наказва всеки месец до заявяването му.