Нови правила за облекчен режим във връзка с официални документи в ЕС

От 16 Февруари 2019 г. влизат в сила нови правила за опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз. Промените са въведени чрез Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6-ти юли 2016г. С промените се цели насърчаване на свободното движение на хора в рамките на Съюза, чрез редуциране на административната тежест и формалност, както и намаляване на свързаните с това разходи на гражданите.

Съгласно новите правила, официални документи издадени в една държава от ЕС, ще се приемат като автентични в друга държава от ЕС, без да е необходимо подобни документи да бъдат заверявани с печат за автентичност –  „апостил“. Официалните документи, попадащи в обхвата на регламента, уреждат гражданското състояние като: раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство, развод, произход, осиновяване, но също и документи, удостоверяващи местопребиваването, местоживеене, липсата на съдебно минало и избирателни права.

Новите правила ще се прилагат само по отношение на изрично посочените в Регламента официални документи. Заверки и апостил продължават да се изискват за останалите документи, включително и такива във връзка с правния статут на юридическите лица. Все пак, Европейската комисия планира разширяване на кръга документи, които да се признават по облекчената процедура, като в него скоро да попадат и документите касаещи юридическите лица.