Изисквания във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари

Във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане, обнародван в ДВ в бр. 3 от 08.01.2019г., с които в българското законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, освен задължението на голяма част от юридическите лица да декларират действителните си собственици, се въвеждат и допълнителни изисквания.

Наред с изискването за лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне на План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, което се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в срок до 15 февруари на годината, за която се отнася, се предвижда и представянето на допълнителни актове – Вътрешни правила. Става дума за Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП, които следва да бъдат представени пред същата дирекция на ДАНС в срок до 12.05.2019 г.