Деклариране на липса на дейност по смисъла на Закона за счетоводството

След влизане в сила на промените в Закона за счетоводството (ЗСч) от 01.01.2018г. отпадна изискването предприятията, които не са осъществявали дейност да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО към ТД на НАП, както и годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел. Вместо това, предприятията, които не са извършвали дейност следва да декларират това обстоятелство в ТРРЮЛНЦ в срок до 31.03.2019г., заедно с приложена декларация за истинност, като такса за това не се дължи. Декларацията може да бъде подадена и от упълномощен адвокат с адвокатско пълномощно, без да е необходимо същото да бъде нотариално заверено.

В допълнение към това, предприятията имат задължение да обявят факта, че не са извършвали дейност през изминалата година и пред Националния статистически институт, като подадат декларация по образец. Декларацията може да бъде подадена както на хартиен носител, така и по електронен път, а срокът за това е до 30.04.2019г.