Задължение за предоставяне на информация за действителните собственици на търговските дружества

Според Правилника за прилагане на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, обнародван в ДВ в бр. 3 от 08.01.2019г., с който в българското законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, бизнесът ще заявява действителните си собственици.

В периода от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са задължени да предоставят информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

Посочената информация се представя пред Агенцията по вписванията чрез декларация по образец, с нотариална заверка на подписите, която се подава от лицата, представляващи съответните юридическите лица и правни образувания.

Данните от този регистър няма да бъдат публични, а ще служат единствено за целите на държавните органи и лица, посочени в закона.

Всяко юридическо лице, което не декларира в срок изискваната информация е заплашено от имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия и други, имуществената санкция е от 2 000 до 20 000 лв.