Националната агенция за приходите проверява търгуващите с криптовалути

Националната агенция за проходите (НАП) започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути. Целта е да се установи дали дружествата и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство. Данъчните инспектори ще изследват също принципа на работа на платформите за покупко-продажба на такива активи. Тъй като транзакциите, свързани с търговия с виртуални валути, са анонимни, съществува реален риск от укриване на приходи и неплащане на данъци.

Агенцията е направила проучване на български дружества, осъществяващи покупко-продажба на криптовалути чрез уеб сайтове, и вече са инициирани контролни действия спрямо 9 такива дружества. Информацията, събрана вследствие на проверките, ще бъде внимателно анализирана и въз основа на това ще бъде установено дали дружествата, занимаващи се с търговия на криптовалути са декларирали доходите от извършените сделки с такива активи.
Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%). За целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив. Печалбите, които търговските дружества реализират от такъв тип дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2019 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Срокът, в който дружествата подават годишни декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март 2019 г.